12. Mezinárodní studentská vědecká konference AntropoWebu 3.-4. 11. 2016, Plzeň

12. Mezinárodní studentská vědecká konference AntropoWebu – Antropologie a etika

Tradiční interdisciplinární setkání mladých badatelů bude tentokrát zaměřeno na problematiku morálního a etického know-how v antropologii, resp. na praktickou aplikaci etických pravidel v antropologickém výzkumu a publikační praxi. Nebráníme se ale ani obecnějším úvahám nad etickými rozměry humanitních a sociálních věd jako celku. Od přispěvatelů očekáváme v prvé řadě referáty související s etikou výzkumu (sběru dat), publikační etikou i etikou každodenního akademického provozu v pracovním a školním prostředí. Společně se tedy pokusíme hledat odpovědi např. na tyto otázky: Jaké jsou Vaše zkušenosti s etikou výzkumu, anonymitou respondentů či informovaným souhlasem? Kde se nalézá hranice etiky při práci s informátory či jinými zdroji informací? Jak se dotýká morálka samotného výzkumníka vlastní výzkumné činnosti? Jaká je souvislost mezi etikou a výslednou publikací, resp. lze dnes opravdu velkou část prací označit za plagiát, autoplagiát či recyklaci? Jak je to s publikováním v tzv. predátorských časopisech? Existují v kolektivech humanitních vědců etické rozepře? A mají vůbec studenti antropologie potažmo jejich vyučující základní přehled o tom, jaká etická pravidla je vhodné dodržovat a proč? A v neposlední řadě, je vlastně diskuze o etice relevantní anebo bychom na etiku vědecké práce měli rezignovat a snažit se odhalit „pravdu“ za každou cenu? Vzhledem k tematickému zaměření připravované konference zveme zájemce z různorodých oborů, aby přispěli vlastními zkušenostmi, ze studia, výzkumné a publikační činnosti k diskuzi o etice v soudobé antropologii a příbuzných oborech. Přivítáme kolegyně a kolegy z oborů archeologie, biologické antropologie, vizuální antropologie, politické antropologie, lingvistické antropologie, filozofické antropologie, folkloristiky, etologie člověka, etnologie, etnografie, sociologie, filosofie, historie, antropologie náboženství, urbánní antropologie a mnoha dalších. Tak jako v předešlých letech je konference primárně určena pro studentky a studenty bakalářských, magisterských, či doktorských oborů. Jednacím jazykem konference bude čeština příp. slovenština, ale uvítáme i příspěvky v angličtině, kterým může být věnován samostatný panel konference. Vybrané příspěvky z konference budou po standardním recenzním řízení otištěny v on-line časopisu AntropoWebzin.
Konference se uskuteční ve dnech 3.–4. 11. 2016 v Plzni v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje.

Add Comment