Etická pravidla

MEMO – Časopis pro orální historii dodržuje OHA-US osvědčené postupy a pravidla (ve vztahu k hodnocení orálně-historických výzkumů), více informací naleznete na: http://www.oralhistory.org/about/principles-and-practices/

Obecné pokyny Výboru pro publikační etiku COPE, více informací naleznete na: http://publicationethics.org/

 

Otevřený přístup

Časopis MEMO poskytuje otevřený přístup k veškerému svému obsahu, především kvůli podpoře celosvětové výměny poznatků a vlastní transparentnosti. Kompletní textová náplň čísla je dostupná na našich webových stránkách ihned po vydání nejnovějšího čísla.

Časopis neposkytuje autorům ani recenzentům žádné honoráře, autor neplatí žádné poplatky za poskytnutý článek. Vlastníkem autorských práv je autor, musí však vždy při citování uvádět název našeho časopisu, ročník, číslo, rozsah stran, ISSN a odkaz na internetové stránky našeho časopisu.

 

Indexování, abstrahování

MEMO je pravidelně indexován a abstrahován v databázích ERIH PLUS A CEEOL.

 

Obecná publikační etika časopisu MEMO

  • O publikaci studie rozhoduje redakční rada v čele se šéfredaktorkou, vycházejí přitom z doporučení výkonné redaktorky, která dodává obsah připraveného čísla.
  • Výkonná redaktorka doporučuje či nedoporučuje článek k zařazení do připravovaného čísla výhradně na základě doporučení odborných recenzentů předkládané studie.
  • Všechny studie jsou zaslány do recenzního řízení, přitom se dodržuje přísná oboustranná anonymita. Při posuzování zaslaných studií je garantována nestrannost a rovnost genderová, rasová i věková.
  • Po autorech je požadováno řádné citování všech uvedených zdrojů v předkládané studii. Při uvádění orálně historických pramenů (jako jsou rozhovory, deníky, dopisy aj.) ručí autor sám za důvěryhodnost, pravdivost a etickou korektnost při získávání těchto informací a nakládání s nimi v předkládané studii (viz obecná pravidla uvedená výše).
  • Po autorech dále vyžadujeme, aby uvedli veškeré případné spoluautory.
  • Po autorech dále vyžadujeme, aby uvedli veškeré finanční zdroje, které jim pomohli ve výzkumu uveřejněném v předkládané studii.
  • Zaslaná studie musí být prací dosud nepublikovanou a nesmí souběžně procházet recenzním řízením v jiném časopise či jiném periodiku.
  • Recenzenti jsou nezávislými hodnotiteli předkládané studie, studie je posuzována na základě oboustranné anonymity. Informace získané z posuzované studie nesmí být poskytovány třetí straně. Recenzent je vybírán na základě toho, aby nedocházelo ke střetu zájmů. Recenzent musí nakládat se získanými informacemi z posuzované studie jako s důvěrnými, a nesmí je využívat pro vlastní prospěch.